فیلم

حکومت علوی

مقدسین نهروان
عالم متهتک ، جاهل متنسک
به حضرت امیر مجال تشکیل حکومت آنطور که میخواست ندادند
باید ببینید که اینها دارند روبه اسلام می روند یا خیر
بیشتر