فیلم

اختلاف

اختلاف ، عامل شکست مشروطه
طرح اختلاف نظرات بدون مخاصمه
مطلبی را میگوییم اسباب لکه دار شدن دولت و مجلس نشود
اگر وحدت باشد هیچکس نمیتواند به ما ضرری بزند
اگر در صنف ما اختلاف پیدا بشود این اختلاف به خیابان هم کشیده میشود
اختلاف مسئولین موجب به هم ریختگی جامعه
اختلاف مسئولین موجب اختلاف بین مردم می شود
ایران میخواهد همه مسلمین باهم باشند
یَدُ اللهِ مَعَ الْجَماعَه
بیشتر