فیلم

اختلاف

شکست کشور با ایجاد اختلاف
تمام رسانه های گروهی برضد ایران هستند
استعمارگر کوشش‌اش این بوده است که‌ از خود مردم به جان خود مردم بریزد
با هم اختلاف نکنید
تفرقه از شیطان است و وحدت کلمه و اتحاد از رحمان است
همه به دستور اسلام باید متحد باشند
بر همه ماست که توطئه هارا از بین ببریم
اختلاف افکنی میان برادران شیعه و سنی
عدم امکان پیشرفت کشور در دوران فتنه و آشوب
بیشتر