فیلم

ریاست جمهوری

مساله مقام و ریاست در اسلام
ما تن دادیم به اینکه رئیس جمهورمان از علما باشد
مساله دخالت روحانیون در امور اجرایی
دولتمردان بیدار بشوند!
لزوم شرکت مردم در انتخابات
همه مسئولیم
یک نفر صد در صد مکتبی، برای ریاست جمهور انتخاب کنید
ترور شخصیت ها با هدف سست شدن ملت
با ترور اشخاص، ملت از تصمیم خود عقب نمی‌نشیند
بیشتر