فیلم

ریاست جمهوری

مساله مقام و ریاست در اسلام
ما تن دادیم به اینکه رئیس جمهورمان از علما باشد
مساله دخالت روحانیون در امور اجرایی
دولتمردان بیدار بشوند!
لزوم شرکت مردم در انتخابات
همه مسئولیم
دنبال این باشید که یک نفر صد در صد مکتبی، اسلامی، در خط اسلام، برای ریاست جمهور انتخاب کنید
ترور شخصیت ها با هدف سست شدن ملت
گمان کرد که با ترور اشخاص، ملت بپاخاسته از تصمیم خود عقب می‌نشیند
بیشتر