فیلم

قم

سخنرانی در جمع مردم (نتایج مبارزات ملت- تاکید بر «جمهوری اسلامی»)
جداسازی روحانیت از سیاست
بیشتر