فیلم

قم

سخنرانی در جمع مردم (نتایج مبارزات ملت- تاکید بر «جمهوری اسلامی»)
جداسازی روحانیت از سیاست
همه باید با هم مشغول بشوند برای ساختن کشور
بیشتر