فیلم

جامعه

تهذیب جامعه وظیفه علما و دانشمندان مهذب
اینها میدانند که با زور نمیشود
وقتی که حساب می‌کنند، حساب جامعه را باید بکنند، نه حساب افراد را
سیاست انبیا
تمام انبیا برای این بوده است که جامعه را اصلاح کنند
اسلام عمیقتر از همه جا و از همه مکتبها راجع به امور انسانی و راجع به امور تربیتی [نظر] دارد
بیشتر