فیلم

جامعه

تهذیب جامعه وظیفه علما و دانشمندان مهذب
اینها میدانند که با زور نمیشود
حساب جامعه را باید بکنند، نه حساب افراد را
سیاست انبیا
تمام انبیا برای این بوده است که جامعه را اصلاح کنند
اسلام عمیقتر از همه مکتبها راجع به امور انسانی [نظر] دارد
شما همه جزء علما هستید
دانشگاه و حوزه در راه ساختن جامعه توحیدی‌
راه طولانی برای ساختن کشوری اسلامی‌
بیشتر