فیلم

معنویات

دعوت ملت به آداب و فرهنگ اسلامی
سعادت در کوخ نشینی است
آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، باید فاتحه دولت و ملت را بخوانیم
عظمت مناجات شعبانیه
این مجموعه را [دشمن ما] نمی‌توانند بفهمند چی هست
تربیت همه جانبه انسان، هدف اصلی‌
کامیابی بشریت، در گرو معنویت‌
دانشگاه، مرکز تربیت و پرورش انسانها
رسالت پیامبران، الهی کردن همه ابعاد انسان‌
بیشتر