فیلم

دنیا

سعادت در کوخ نشینی است
توجه به دنیا مارا از مبدا کمال دور می کند
دنیا وسیله‌ای است برای کمال
کامیابی بشریت، در گرو معنویت‌
بیشتر