فیلم

کاخ نشینی و کوخ نشینی

سعادت در کوخ نشینی است
تناقض خوی کاخ نشینی با فرهنگ اسلام
لزوم ساده زیستی مسئولین برای حل مشکلات مردم
این انقلاب رهین کوششهای طبقه محروم است
شما این انقلاب را به ثمر رساندید
ما همه رهین منّت شما هستیم
اضطراب کاخ‌نشینان و آرامش کوخ‌نشینان‌
بیشتر