فیلم

اشرافی گری

سعادت در کوخ نشینی است
تناقض خوی کاخ نشینی با فرهنگ اسلام
آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، باید فاتحه دولت و ملت را بخوانیم
لزوم ساده زیستی مسئولین برای حل مشکلات مردم
اشرافی گری مانع توجه به درد مردم
شکست روحانیت در خروج از زی طلبگی‌
توجه به مادیات موجب شکست روحانیت
عدم رسیدگی به محرومان در حکومت اشرافی
خوف از قدرتها ویژگی حکومت اشرافی
بیشتر