فیلم

حاکمین جور

لزوم ساده زیستی مسئولین برای حل مشکلات مردم
اشرافی گری مانع توجه به درد مردم
بیشتر