فیلم

ارزشهای انسانی

انسانیت در دنیا دفن شده است
اینهایی که قدرت دارند باید جهات انسانی واسلامی را بیشتر حفظ بکنند
بیشتر