فیلم

ارزشهای انسانی

انسانیت در دنیا دفن شده است
اینهایی که قدرت دارند باید حفظ جهات انسانی واسلامی را بیشتر بکنند
بیشتر