فیلم

مشکلات

لا شرقیه و [لا] غربیه
لزوم همراهی مردم و دولت در مشکلات
اتکال به خدا بکنید
باید بایستید
از آسمان کسی نمی‌آید این مملکت را اصلاح کند
همه باید در کنار هم کار بکنند
این قدرت الهی است که به جنگزده‌های ما قدرت عنایت کرده است
خداست که قلبهای شما را نگه داشته است
چون کارها برای خدا هست تمام مشکلات قابل تحمل هستند
بیشتر