فیلم

هیات مذهبی

توصیه به هیات مذهبی و مجالس روضه خوانی
ارزش عظیم مجالس عزاداری سید الشهدا
ترس حکومت های ظالم از مجالس عزا و دستجات
ترس قدرتهای بزرگ از اجماع خودجوش ملت در محرم و صفر
اجتماع خودجوش ملت پیرامون مجالس عزاداری
اهمیت جنبه سیاسی مراسم عزاداری
تاثیر خون سیدالشهدا(ع) بر قیام 15 خرداد
جنبه سیاسی و اجتماعی ادعیه و مجالس عزاداری
ملت ما قدر مجالس عزاداری را بداند
بیشتر