فیلم

روضه خوانی

توصیه به هیات مذهبیو مجالس روضه خوانی
ارزش عظیم مجالس عزاداری سید الشهدا
ترس حکومت های ظالم از مجالس عزا و دستجات
محرّم و صفر است که اسلام را نگه داشته است
روضه را بخوانند و زیاد بخوانند
دستجات به همان طور قوّت خودش، باقی باشد
بیشتر