فیلم

طاغوت

از قدم اول انسان باید جلوی خودش را بگیرد
مدعیان دروغین اسلام
طاغوت ، اولیای کشورهای مدعی اسلام
لزوم وحدت مسلمین برای مبارزه با طاغوت
ما تکلیف داریم درمقابل ظلم بایستیم
باید همه کوشش کنید که این چیزی که به دست آوردید نگه دارید
مبادا یک وقت یک کسی احتیاج به استاندار داشته باشد، نتواند او را ببیند
وضع دانشگاه در زمان پهلوی
تبیین سیاست اسلامی وظیفه ائمه جمعه جهان اسلام
بیشتر