فیلم

شاهنشاهی

عدم رسیدگی به محرومان در حکومت اشرافی
خوف از قدرتها ویژگی حکومت اشرافی
بیشتر