فیلم

شاهنشاهی

عدم رسیدگی به محرومان در حکومت اشرافی
خوف از قدرتها ویژگی حکومت اشرافی
در انتظار طلوع | قسمت سی و سوم
در انتظار طلوع | قسمت سی و چهارم
بیشتر