شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

Message [Response to a congratulatory message on the occasion of the 2 nd anniversary of the victory of the Islamic Revolution]

Jamaran, Tehran
Response to a congratulatory message on the occasion of the 2 nd anniversary of the victory of the Islamic Revolution
Erich Honecker, Leader of East Germany
جلد ۱۴ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۸۹
In the Name of God, the Compassionate, the Merciful
Bahman 25,1359 AHS
His Excellency Erich Honecker,
Secretary General of the German Democratic Republic
I thank you for Your Excellency's congratulatory message on the occasion of the 2 nd anniversary of the Islamic Revolution of Iran. I pray to God Almighty for the success of all the oppressed nations of the world.
Rouhullah al-Mousawi al-Khomeini


امام خمینی (ره)؛ 25 بهمن 1359
 

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: