یادداشت

استفاده از عید

شماها در فکر باشید که اگر از این ضیافت درست بیرون آمدید آن وقت عید دارید. عید مال کسی است که در این ضیافت راه یافته باشد استفاده کرده باشد از این ضیافت.

27 اردیبهشت 1367استفاده از عید؛ -26 -621

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: