یادداشت

فداکاری ملت

برای ادامه این مکتب عزیز که رهایی مستضعفان جهان و سرکوبی مستکبران است، از هواهای نفسانیه که میراث شیطان است بر حذر باشیم.

26 خرداد 1359فداکاری ملت؛ -26 -621

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: