یادداشت

این شجاعت را حفظ کنید

اگر این شجاعت محفوظ بماند و این توجه به خدا محفوظ بماند و این وحدت کلمه محفوظ بماند دیگر هیچ قدرتی نمی‌تواند شما را عقب بزند.

13 تیر 1358این شجاعت را حفظ کنید؛ 11 دی 0378

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: