عکس

محمدمهدی شمس الدین

مدرسه علوی

در سالن آمفی تئاتر مدرسه علوی در دیدار با هیئت لبنانی

موضوع
اشخاص
دریافت عکس دریافت آلبوم