عکس

مرقد امام خمینی

رحلت امام

مراسم تشییع پیکر و ترحیم حضرت امام خمینی در خرداد 1368

موضوع
اشخاص
دریافت عکس دریافت آلبوم