بند "ج" وصیتنامه امام | ملّت ایران بهتر از ملّت حجاز در عهد رسول اللّه

من با جرات مدعی هستم که ملت ایران و توده میلیونی آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول الله- صلی الله علیه و آله- و کوفه و عراق در عهد امیر المومنین و حسین بن علی- صلوات الله و سلامه علیهما- می‌باشند. وصیتنامه سیاسی-الهی

اننی ادّعی وبجراه بان الشعب الایرانی بجماهیره الملیونیه فی عصرنا الحاضر افضل من شعب الحجاز الذی عاصر رسول الله (ص) ومن شعب الکوفه والعراق المعاصرین لامیر المومنین والحسین بن علی (ع). الوصیه السیاسیه- الالهیه

I am highly convinced that today the Iranian nation enjoy greater integrity than the people of Hijaz at the time of the prophet (s) and the people of Iraq and Koufah at the time of Imam `Ali (s)and Imam Husayn (s). Politico_Divine Will

دریافت طرح
اشتراک بند "ج" وصیتنامه امام | ملّت ایران بهتر از ملّت حجاز در عهد رسول اللّه
کلیدواژه:
وصیت نامهنقش مردم