ایمان و ترس

کسی که به خدا مُتِمَسِّک است از هیچ چیز نمی ترسد. 15 تیر 1359

وطالما کنتم متمسکین به فلا تخشوا من ای شی‏ء ومن ای خطر. ۲۳ شعبان ۱۴۰۰

He, who adheres to God, does not fear anything. 6 July 1980

دریافت طرح
اشتراک ایمان و ترس
کلیدواژه:
معنویتایمان به خدا