افتخار عالمافتخار عالممربی جامعهمربی جامعهدامن عصمت و عظمتدامن عصمت و عظمتمکتب مادرمکتب مادرتحصیل رضایت مادرتحصیل رضایت مادرطرح - حقوق مادرهاطرح - حقوق مادرهاهیچ شغلی به شرافت مادری نیستهیچ شغلی به شرافت مادری نیستفرزندانی تحویل جامعه بدهید که برای اسلام مفید باشندفرزندانی تحویل جامعه بدهید که برای اسلام مفید باشند عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی