تربیت اولاد در همه جوامع از همه شغلها بالاتر است/ هیچ شغلی به شرافت مادری نیستتربیت اولاد در همه جوامع از همه شغلها بالاتر است/ هیچ شغلی به شرافت مادری نیستفرزندانی تحویل جامعه بدهید که برای اسلام مفید باشند.فرزندانی تحویل جامعه بدهید که برای اسلام مفید باشند. عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی