این دنیا چند روزش آمده پیش شما، این را خدمت کنید تا آبرومند باشید پیش خدا

این دنیا چند روزش آمده پیش شما. این را خدمت کنید تا آبرومند باشید پیش خدا. این را با دعوا نگذرانید. اگر بروید سراغ مردم، دیگر دعوا پیش نمی‌آید؛ برای اینکه، وقت دعوا نمی‌ماند. ۲۰ شهریور ۱۳۵۹

إن الدنیا قد مکنتکم من نفسها ایاماً معدوده فاستغلوا ذلک جیداً لتکسبوا مرضاه الله تعالی. وابتعدوا عن النزاع والصراع الذی یشغلکم عن الاهتمام بالشعب وتنمیه الاقتصاد الوطنی. ۱ ذی القعده ۱۴۰۰

A few days of this world remain for you. Use them to serve the people so that you stand honored before God. Do not spend this period in quarreling; If you serve the people, there will be no quarrels because there will be no time left to quarrel.  11 September 1980

دریافت طرح
اشتراک این دنیا چند روزش آمده پیش شما، این را خدمت کنید تا آبرومند باشید پیش خدا
کلیدواژه:
مسئولینخدمت به مردم