حمایت مردم حمایت مردمایمان به خدمتایمان به خدمتولی نعمتانولی نعمتانمسئولین خودیمسئولین خودیملاک انتخاب مدیران!ملاک انتخاب مدیران!دوست‌گزینی ممنوعدوست‌گزینی ممنوعتخصص و تعهدتخصص و تعهدهمه بنایشان بر خدمت باشدهمه بنایشان بر خدمت باشددلش برای طبقه ضعیف بسوزددلش برای طبقه ضعیف بسوزد مسئولین صفحه 2