اگر این جمهوری اسلامی شکست بخورداگر این جمهوری اسلامی شکست بخوردقدر جوانان حزب‌اللهی را بدانیدقدر جوانان حزب‌اللهی را بدانیدخدمت با محبت و اخلاصخدمت با محبت و اخلاصاخلاق نیکاخلاق نیکبا مردم بمانیدبا مردم بمانیدقدردان ملّتقدردان ملّتحکومتِ خدمتحکومتِ خدمتدوست مردم باشیددوست مردم باشیدمردم لمس کنند که برای خدمت آمدیدمردم لمس کنند که برای خدمت آمدید مسئولین صفحه 2