به فکر این باشیم در سال جدید پست و مقام را برای امّت بگیریم، تا سالِ صلح و صفا واقع شودبه فکر این باشیم در سال جدید پست و مقام را برای امّت بگیریم، تا سالِ صلح و صفا واقع شودامام خمینی: در خدمت گزاری به مستضعفان و محرومان که نور چشمان ما و ولی نعمت همه هستند، فروگذاری نکنیدامام خمینی: در خدمت گزاری به مستضعفان و محرومان که نور چشمان ما و ولی نعمت همه هستند، فروگذاری نکنیددولت خدمت بکند و مردم پشتیبانش باشند، طمع خارجیها بکلی قطع می‌شوددولت خدمت بکند و مردم پشتیبانش باشند، طمع خارجیها بکلی قطع می‌شودوحدت قوای سه‌گانهوحدت قوای سه‌گانهضرورت تقوا برای مسئولانضرورت تقوا برای مسئولاناز رئیس جمهور تا بخشدار یک ده باید در خدمت ملت باشنداز رئیس جمهور تا بخشدار یک ده باید در خدمت ملت باشندما ثروت داریم، خوردن‌ها زیاد استما ثروت داریم، خوردن‌ها زیاد استآنهایی که با این نهضت مخالف اند، دنبال این هستند که ازما یک لغزشی ببینند و آن را پای جمهوری اسلامی حساب کنندآنهایی که با این نهضت مخالف اند، دنبال این هستند که ازما یک لغزشی ببینند و آن را پای جمهوری اسلامی حساب کننداین دنیا چند روزش آمده پیش شما، این را خدمت کنید تا آبرومند باشید پیش خدااین دنیا چند روزش آمده پیش شما، این را خدمت کنید تا آبرومند باشید پیش خدا مسئولین صفحه 2