شرافت همه ما به این است که خدمت به خلق خدا بکنیم.شرافت همه ما به این است که خدمت به خلق خدا بکنیم.آنی که هست خدمت استآنی که هست خدمت استخدمتگزار پیدا کنید | شاید الان در حبس بودیدخدمتگزار پیدا کنید | شاید الان در حبس بودیدخدمتگزار پیدا کنید | نباید قانع شدخدمتگزار پیدا کنید | نباید قانع شدخدمتگزار پیدا کنید | خودتان را تصفیه کنیدخدمتگزار پیدا کنید | خودتان را تصفیه کنیدخدمتگزار پیدا کنید | همه چیز از خود انسان استخدمتگزار پیدا کنید | همه چیز از خود انسان استخدمتگزار پیدا کنید | این قلب‌ها را نگه داریدخدمتگزار پیدا کنید | این قلب‌ها را نگه داریدخدمتگزار پیدا کنید | مردم باخدمتگزار دعوا ندارندخدمتگزار پیدا کنید | مردم باخدمتگزار دعوا ندارندراه امام | قدر این ملت را بدانیدراه امام | قدر این ملت را بدانید مسئولین صفحه 2