تذکر به بنی صدرتذکر به بنی صدرسوء مدیریت و ضعف فکر و عملسوء مدیریت و ضعف فکر و عملاز هیچ کس، جز خدا نهراسیداز هیچ کس، جز خدا نهراسیدزنده نگهداشتن روح استقلال و خودکفاییزنده نگهداشتن روح استقلال و خودکفاییبه فکر این باشیم در سال جدید پست و مقام را برای امّت بگیریم، تا سالِ صلح و صفا واقع شودبه فکر این باشیم در سال جدید پست و مقام را برای امّت بگیریم، تا سالِ صلح و صفا واقع شودهدف عظیم انقلابهدف عظیم انقلابامام خمینی: در خدمت گزاری به مستضعفان و محرومان که نور چشمان ما و ولی نعمت همه هستند، فروگذاری نکنیدامام خمینی: در خدمت گزاری به مستضعفان و محرومان که نور چشمان ما و ولی نعمت همه هستند، فروگذاری نکنیددولت خدمت بکند و مردم پشتیبانش باشند، طمع خارجیها بکلی قطع می‌شوددولت خدمت بکند و مردم پشتیبانش باشند، طمع خارجیها بکلی قطع می‌شودوحدت قوای سه‌گانهوحدت قوای سه‌گانه مسئولین صفحه 2