بهشتی یک ملت بود

بهشتی مثل یک ملت بود برای این ملت ما. ۱۰ تیر ۱۳۶۰

السید البهشتی کان بمثابه شعب لشعبنا. ۲۸ شعبان ۱۴۰۱

Beheshti was like a nation for our nation. 1 July 1981

دریافت طرح
اشتراک بهشتی یک ملت بود
کلیدواژه:
هفتم تیر 1360سید محمد حسینی بهشتیخدمت به مردم