شهادت ایشان در مقابل مظلومیت ایشان ناچیز استشهادت ایشان در مقابل مظلومیت ایشان ناچیز است عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی