ارزش آنها در خدمت بودارزش آنها در خدمت بودبهشتی یک ملت بودبهشتی یک ملت بودشهادت ایشان در مقابل مظلومیت ایشان ناچیز استشهادت ایشان در مقابل مظلومیت ایشان ناچیز است عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی