با قدرت تمام، با عدالت و بدون اغماض

این قوه باید با معارضان حق عمومی در هر جایگاهی مقابله کند. مقام معظم رهبری، ۱۲ تیر ۱۳۹۶.

قوه قضاییه با قدرت تمام به‌ کج‌رفتاران و منحرفان مهلت ندهند که با اعمال غیر انسانی- اسلامی خود عمداً یا از روی نادانی و بی‌بند و باری چهره مقدس جمهوری اسلامی را بر خلاف آنچه هست نمایش دهند. باید عدالت اسلامی در حق آنان بدون غمض عین اجرا شود. ۱۲ فروردین ۱۳۶۲

علی السلطه القضائیه ان تواجه بکل حزم المنحرفین و الساقطین و عدم امهالهم فی مواصله اعمالهم غیر الانسانیه و غیر الاسلامیه- سواء عن قصد او جهل- و التصدی للتحلل الخلقی و الاساءه إلی صوره الجمهوریه الاسلامیه المقدسه و تشویه سمعتها. و لابدّ من تطبیق العداله الاسلامیه بحق امثال هولاء دون ادنی تسامح. ۱۷ جمادی الثانی ۱۴۰۳

The Judiciary should not give respite to misbehavior and deviant elements that portray a wrong image of the Islamic Republic with their inhuman and anti-Islamic actions that are either deliberate or out of ignorance. Islamic justice must be executed with regard to them without any leniency. 1 April 1983

دریافت طرح
اشتراک با قدرت تمام، با عدالت و بدون اغماض
کلیدواژه:
قوه قضائیهعدالت