امتحان روسای قواامتحان روسای قواکارها باید انقلابی باشدکارها باید انقلابی باشدبا قدرت تمام، با عدالت و بدون اغماضبا قدرت تمام، با عدالت و بدون اغماضرعایت حال زندانیانرعایت حال زندانیانیک عده جایتکاریک عده جایتکاراگر مخالف دستور اسلام و برای ایجاد تشنج سخنرانی کردم، من را بگیرند و به دادگاه بسپرنداگر مخالف دستور اسلام و برای ایجاد تشنج سخنرانی کردم، من را بگیرند و به دادگاه بسپرنددخالت کردن و جلوگیری از حکم قضات خلاف شرع استدخالت کردن و جلوگیری از حکم قضات خلاف شرع استاگر حکمی صادر شد، هیچ فردی حق جوسازی ندارد، نه در روزنامه‌ها نه در نطق‌هااگر حکمی صادر شد، هیچ فردی حق جوسازی ندارد، نه در روزنامه‌ها نه در نطق‌هاقوه قضاییه نجات‌بخشقوه قضاییه نجات‌بخش عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی