اگر من هم سخنرانی کردم که مخالف با دستور اسلام بود و برای ایجاد تشنج، من را بگیرند و به دادگاه بسپرند، این استثناء ندارداگر من هم سخنرانی کردم که مخالف با دستور اسلام بود و برای ایجاد تشنج، من را بگیرند و به دادگاه بسپرند، این استثناء ندارددخالت کردن و جلوگیری از حکم قضات خلاف شرع استدخالت کردن و جلوگیری از حکم قضات خلاف شرع استاگر حکمی از (#قوه_قضاییه) صادر شد هیچ فردی حق #جوسازی، نه در روزنامه ها نه در نطق ها را ندارداگر حکمی از (#قوه_قضاییه) صادر شد هیچ فردی حق #جوسازی، نه در روزنامه ها نه در نطق ها را نداردقوه قضاییه اگر از روی موازین اسلامی انسانی رفتار کند کشور را می تواند نجات دهدقوه قضاییه اگر از روی موازین اسلامی انسانی رفتار کند کشور را می تواند نجات دهد عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی