اسلام، مکتب تحرکاسلام، مکتب تحرکبزرگترین عیدبزرگترین عیدانسان اسلامیانسان اسلامیریاست در نظر امیرالمومنین(ع)ریاست در نظر امیرالمومنین(ع)حمایت روحانیون از محرومین و پابرهنه هاحمایت روحانیون از محرومین و پابرهنه هاغدیر در همه اعصار باید زنده باشدغدیر در همه اعصار باید زنده باشدتمام انحرافات از بین می‌رفت اگر...تمام انحرافات از بین می‌رفت اگر...منتظر دیگران نشوید، خودتان به عدالت عمل کنیدمنتظر دیگران نشوید، خودتان به عدالت عمل کنیدبا قدرت تمام، با عدالت و بدون اغماضبا قدرت تمام، با عدالت و بدون اغماض عدالت صفحه 2