چه مبارک است این زادروزچه مبارک است این زادروزبرپا کننده عدالتبرپا کننده عدالتاعجوبه خلقتاعجوبه خلقتبرای عدالتبرای عدالتراس اهدافراس اهدافمظهر همه عدالتهامظهر همه عدالتهااسلام، مکتب تحرکاسلام، مکتب تحرکبزرگترین عیدبزرگترین عیدانسان اسلامیانسان اسلامی عدالت صفحه 2