همه مردم مساوی هستند؛ البته طبقه مستمند بر ما بیشتر حق دارند.همه مردم مساوی هستند؛ البته طبقه مستمند بر ما بیشتر حق دارند. عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی