حمایت روحانیون از محرومین و پابرهنه هاحمایت روحانیون از محرومین و پابرهنه هاغدیر در همه اعصار باید زنده باشدغدیر در همه اعصار باید زنده باشدتمام انحرافات از بین می‌رفت اگر...تمام انحرافات از بین می‌رفت اگر...منتظر دیگران نشوید، خودتان به عدالت عمل کنیدمنتظر دیگران نشوید، خودتان به عدالت عمل کنیدبا قدرت تمام، با عدالت و بدون اغماضبا قدرت تمام، با عدالت و بدون اغماضبا فضلش، نه عدلشبا فضلش، نه عدلشانقلاب، پیروزی و خدمت در دست محرومینانقلاب، پیروزی و خدمت در دست محرومینهمه در مقابل قانون برابر هستندهمه در مقابل قانون برابر هستندقوه قضاییه نجات‌بخشقوه قضاییه نجات‌بخش عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی