دشواری جبران وابستگی روحی

وابستگی نظامی را با یک روز، با یک ماه می‌شود رفعش کرد؛ بیرونشان کرد؛ وابستگی اقتصادی قابل جبران است؛ زود می‌شود جبران کرد؛ اما وابستگی روحی و انسانی است که بسیار مشکل است. این است که مشکل است ترمیمش، به این زودی‌ها هم ترمیم نمی‌شود و همه باید دست به هم بدهند برای ترمیم این جهت که این وابستگی از بین برود؛ و یک مملکتی باشد که هم اقتصادش مستقل باشد؛ هم فرهنگش مستقل باشد؛ هم انسانش مستقل باشد؛ هم فکرش مستقل باشد- استقلال فکری؛ استقلال روحی. ۹ خرداد ۱۳۵۸

فالتبعیه العسکریه تُرفع بیوم او بشهر، و التبعیه الاقتصادیه قابله للتصحیح، و تصحح سریعاً. اما التبعیه الروحیه و الإنسانیه فهی مشکله جداً. هذه هی المشکله المستعصیه الحلّ، و لا تحلًّ سریعاً، فلابدّ من تعاون الجمیع علی حلّها، لتزول هذه التبعیه، و تعود البلاد مستقلّه الاقتصاد، مستقلّه الثقافه، مستقلّه الإنسان، مستقلّه الفکر. الاستقلال الفکریّ و الاستقلال الروحیّ. ۴ رجب ۱۳۹۹

We can get rid of military dependence within a day, a month. We can expel them (foreign military advisors). Economic dependence can be countered; and in quick time. But human and mental dependence are difficult matters. Because of this, rectifying the matter is difficult; it cannot be done so quickly. All of us should join hands to rectify the situation so that this dependence is eliminated, thus leading to a country with a non-dependent economy and education. The people themselves should be intellectually free; free in thought, free in spirit. 30 May 1979

دریافت طرح
اشتراک دشواری جبران وابستگی روحی
کلیدواژه:
استقلالوابستگیامام میراث فرهنگی نیست