ایران وابسته و ذلیلایران وابسته و ذلیلالفبای مبارزهالفبای مبارزهاگر دین ندارید آزاده باشیداگر دین ندارید آزاده باشیداصل و اساس سیاست با بیگانگاناصل و اساس سیاست با بیگانگانمبارزه با رفاه طلبی سازگار نیستمبارزه با رفاه طلبی سازگار نیستنباید خودمان را دست اینها بدهیمنباید خودمان را دست اینها بدهیمباید برای مبارزه و مقابله آماده باشیمباید برای مبارزه و مقابله آماده باشیممدیون آنهاییممدیون آنهاییمدشواری جبران وابستگی روحیدشواری جبران وابستگی روحی استقلال صفحه 2