باید روی پای خودمان بایستیمباید روی پای خودمان بایستیمیکی از خیانت‌های بزرگ شاهیکی از خیانت‌های بزرگ شاهاز بزرگترین جنایات آمریکااز بزرگترین جنایات آمریکاخیانت به مملکتخیانت به مملکتای سران اسلام، به داد اسلام برسیدای سران اسلام، به داد اسلام برسیددادگاه ایران حق محاکمه ندارددادگاه ایران حق محاکمه ندارداستقلال ما را فروختنداستقلال ما را فروختندایران جای تاخت و تاز دشمنان نیستایران جای تاخت و تاز دشمنان نیستمغزهای انگلی و استعماریمغزهای انگلی و استعماری استقلال صفحه 2