اگر فرهنگ درست بشود، یک مملکت اصلاح می‌شوداگر فرهنگ درست بشود، یک مملکت اصلاح می‌شودما باید خودمان را پیدا کنیمما باید خودمان را پیدا کنیمانقلاب چون کوهی بر جای ماندانقلاب چون کوهی بر جای ماندملت ما دست رد به سینه همه زدملت ما دست رد به سینه همه زدتلاش برای پیوند دانشگاه و حوزهتلاش برای پیوند دانشگاه و حوزهحوزه و دانشگاه ؛ دو شاخه از یک شجره طیبهحوزه و دانشگاه ؛ دو شاخه از یک شجره طیبهامانت بزرگ الهیامانت بزرگ الهیگمشده‌ی دانشجویانگمشده‌ی دانشجویانترس پهلوی از دانشگاهترس پهلوی از دانشگاه استقلال صفحه 2