مغزهای انگلی و استعماریمغزهای انگلی و استعماریما ضد غرب نیستیمما ضد غرب نیستیمزیستن با استقلال و آزادیزیستن با استقلال و آزادیعدول از اصول و موازینعدول از اصول و موازینمی‌شود به جای نمی‌شودمی‌شود به جای نمی‌شودمقام بزرگ معلمانمقام بزرگ معلمانخروج از سلطه جبارانخروج از سلطه جبارانعیدی ماه رمضانعیدی ماه رمضانروز قدس، مبدا هوشیاریروز قدس، مبدا هوشیاری استقلال صفحه 2