نباید خودمان را دست اینها بدهیمنباید خودمان را دست اینها بدهیمباید برای مبارزه و مقابله آماده باشیمباید برای مبارزه و مقابله آماده باشیممدیون آنهاییممدیون آنهاییمدشواری جبران وابستگی روحیدشواری جبران وابستگی روحیاتحاد علیه نفوذاتحاد علیه نفوذزنده نگهداشتن روح استقلال و خودکفاییزنده نگهداشتن روح استقلال و خودکفاییآمادگی مردم جهت هزینه دادن برای استقلالآمادگی مردم جهت هزینه دادن برای استقلالمعلمین می‌توانند استقلال مملکت را حفظ کنندمعلمین می‌توانند استقلال مملکت را حفظ کنندقطع ایادی ابرقدرتها مهمترین چیزی بود که برای ملت ما حاصل شدقطع ایادی ابرقدرتها مهمترین چیزی بود که برای ملت ما حاصل شد استقلال صفحه 2