دانشجو، خدمتگزار مملکتدانشجو، خدمتگزار مملکتفاستونی ایرانیفاستونی ایرانیهوشیار باشیدهوشیار باشیدشعله‌ی جاویدشعله‌ی جاویدایران وابسته و ذلیلایران وابسته و ذلیلالفبای مبارزهالفبای مبارزهاگر دین ندارید آزاده باشیداگر دین ندارید آزاده باشیداصل و اساس سیاست با بیگانگاناصل و اساس سیاست با بیگانگانمبارزه با رفاه طلبی سازگار نیستمبارزه با رفاه طلبی سازگار نیست استقلال صفحه 2