آه مظلومانآه مظلومانوصیت امام |‌ حفظ ارزش‌های انسانیوصیت امام |‌ حفظ ارزش‌های انسانیوصیت امام | در خدمت خداوندوصیت امام | در خدمت خداوندوصیت امام | قدر نعمت بزرگوصیت امام | قدر نعمت بزرگآماده شهادتآماده شهادتاسطوره‌های سرنوشت سازاسطوره‌های سرنوشت سازایستاده مثل سروایستاده مثل سروخودمان را پیدا کنیمخودمان را پیدا کنیماعتماد به همت جواناناعتماد به همت جوانان استقلال صفحه 2