تلاش برای پیوند دانشگاه و حوزهتلاش برای پیوند دانشگاه و حوزهحوزه و دانشگاه ؛ دو شاخه از یک شجره طیبهحوزه و دانشگاه ؛ دو شاخه از یک شجره طیبهامانت بزرگ الهیامانت بزرگ الهیگمشده‌ی دانشجویانگمشده‌ی دانشجویانترس پهلوی از دانشگاهترس پهلوی از دانشگاهبزرگداشت مفاخر ملیبزرگداشت مفاخر ملیجوانان مسلح به علمجوانان مسلح به علمعلم مهلکعلم مهلکعلم و صنعت در خدمت ملتعلم و صنعت در خدمت ملت استقلال صفحه 2