زیستن با استقلال و آزادیزیستن با استقلال و آزادیعدول از اصول و موازینعدول از اصول و موازینمی‌شود به جای نمی‌شودمی‌شود به جای نمی‌شودمقام بزرگ معلمانمقام بزرگ معلمانخروج از سلطه جبارانخروج از سلطه جبارانعیدی ماه رمضانعیدی ماه رمضانروز قدس، مبدا هوشیاریروز قدس، مبدا هوشیاریدانشجو، خدمتگزار مملکتدانشجو، خدمتگزار مملکتفاستونی ایرانیفاستونی ایرانی استقلال صفحه 2