انقلاب چون کوهی بر جای ماندانقلاب چون کوهی بر جای ماندملت ما دست رد به سینه همه زدملت ما دست رد به سینه همه زدتلاش برای پیوند دانشگاه و حوزهتلاش برای پیوند دانشگاه و حوزهحوزه و دانشگاه ؛ دو شاخه از یک شجره طیبهحوزه و دانشگاه ؛ دو شاخه از یک شجره طیبهامانت بزرگ الهیامانت بزرگ الهیگمشده‌ی دانشجویانگمشده‌ی دانشجویانترس پهلوی از دانشگاهترس پهلوی از دانشگاهبزرگداشت مفاخر ملیبزرگداشت مفاخر ملیجوانان مسلح به علمجوانان مسلح به علم استقلال صفحه 2