همه درد و بلای ما این است که ما غربزده هستیم

همه درد و بلای ما این است که ما غربزده هستیم. ما سالهای طولانی زیر بار غرب بودیم، زیر بار #آمریکا بودیم. اصلًا قلوبمان قلوب غربی است. متبدل شدیم به یک انسان غربی. همت کنید برگردید. ۱۵ اسفند ۱۳۵۷

ان کل ما نعانیه نتیجه تاثرنا بالغرب. لقد کنا لسنوات طویله تحت وطاه الغرب. تحت وطاه #امریکا، لقد انسنا تلک الاوضاع فاصبحت قلوبنا غربیه الهوی و تغیرنا الی اناس غربیین. و لایمکنکم العوده عن ذلک بهذه السرعه، و لکن اشحذوا هممکم للعوده عن ذلک. ۷ ربیع الثانی ۱۳۹۹

All our afflictions emanate from our being Westernized. We have been under the yoke of the West and #America for many long years. We became accustomed( to Western life )for many long years. Our hearts have become Western oriented. We have been transformed into western people. You will not be able to return (to your true selves) this soon; but you should endeavor to do so. 6 March 1979

دریافت طرح
اشتراک همه درد و بلای ما این است که ما غربزده هستیم
کلیدواژه:
امام خمینیغربزدگی