بدبختی ملت در جدایی از امام زمان(عج)

بدبختی ملت ما آن وقتی است که ملت ما از قرآن جدا باشند، از احکام خدا جدا باشند، از  امام زمان (عج) جدا باشند. ۲ خرداد ۱۳۵۸

إن تعاسه شعبنا فی الابتعاد عن القرآن، فی الابتعاد عن احکام الله، عن صاحب العصر. ۲۶ جمادی الثانی ۱۳۹۹

The misery for our nation comes along when the nation is separated from the teachings of Qur'an and that of the Divine, and when the nation is separated from the Imam of the Time. 23 May 1979

دریافت طرح
اشتراک بدبختی ملت در جدایی از امام زمان(عج)
کلیدواژه:
قرآنامام زمان (ع)