کوشش در عملکوشش در عملاگر به قرآن عمل نکنیم، کتاب ما نیستاگر به قرآن عمل نکنیم، کتاب ما نیستقرآن، سفره‌ای گسترده برای تمام بشرقرآن، سفره‌ای گسترده برای تمام بشرتلاشِ نافرجامتلاشِ نافرجاممی‌خواهند ملت را از اسلام جدا کنندمی‌خواهند ملت را از اسلام جدا کنندقرآن، امانت خدا و رسول خداقرآن، امانت خدا و رسول خدادستور حیاتدستور حیاتقرآن و اسلام مهجور و مظلومندقرآن و اسلام مهجور و مظلومنداسلام، مکتب تحرکاسلام، مکتب تحرک قرآن صفحه 2