به حضرت زهرا(س) اقتدا کنیدبه حضرت زهرا(س) اقتدا کنیدرهبران نهضترهبران نهضتبسیجیان خدابسیجیان خداملت ما همه مبارزندملت ما همه مبارزندمادران شجاع فرزندان اسلاممادران شجاع فرزندان اسلامزن مسلمان ایرانی در صحنهزن مسلمان ایرانی در صحنهزنان جامعه‌ساززنان جامعه‌سازنقشه این بود که جامعه را فاسد کنندنقشه این بود که جامعه را فاسد کنندعفاف حضرت زهرا(س)عفاف حضرت زهرا(س) زنان صفحه 2