ملت شریف و متعهد ایران

ملت شریف و متعهد ایران از ابتدای نهضت تا امروز، دلیرانه و سخاوتمندانه در تمام صحنه‌های انقلاب با جان و دل حاضر بوده و هستند، و از حریم اسلام عزیز و کشور خویش دفاع نموده ‌و بر ما و همه، منّتها دارند. ۲۲ بهمن ۱۳۶۱

الشعب الایرانی النبیل المومن، تواجد بکل جد و إخلاص فی میادین الثوره و ضحی بالغالی و النفیس بفخر و اعتزاز منذ بدایه النهضه و حتی یومنا هذا؛ و دافع عن حریم الاسلام العزیز و عن بلده. ۲۷ ربیع الثانی ۱۴۰۳

the noble and devoted nation of Iran who from the outset of the movement until the culmination of the Great Islamic Revolution until today have courageously and generously been and are present in the arena with their heart and soul. They are defending the territory of the beloved Islam and their own country and have placed obligations on all of us. 11 February 1983

دریافت طرح
اشتراک ملت شریف و متعهد ایران
کلیدواژه:
نقش مردمفتنهنه دی