یکپارچگی ملت در نتیجه فتنه‌هایکپارچگی ملت در نتیجه فتنه‌هاملت شریف و متعهد ایرانملت شریف و متعهد ایرانبرای حفظ کشور، پشتیبانی‌ها و حضور عظیم مردم باید حفظ بشودبرای حفظ کشور، پشتیبانی‌ها و حضور عظیم مردم باید حفظ بشودهرچه پیروزی بوده از حضور ملت در صحنه استهرچه پیروزی بوده از حضور ملت در صحنه استاین فتنه‌گران، مرتبط با آمریکا هستند ولو اینکه اسمشان برخلاف استاین فتنه‌گران، مرتبط با آمریکا هستند ولو اینکه اسمشان برخلاف استبا اراده ملت، توطئه‌ها خنثی و توطئه گرها دفن خواهند شدبا اراده ملت، توطئه‌ها خنثی و توطئه گرها دفن خواهند شدتبدیل مراکز وهابیت به کانون‌های فتنه و جاسوسیتبدیل مراکز وهابیت به کانون‌های فتنه و جاسوسیقیام ضد حکومت اسلامی در حکم کفر و بالاتر از همه معاصیقیام ضد حکومت اسلامی در حکم کفر و بالاتر از همه معاصیوعده‌های پوشالیوعده‌های پوشالی عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی