سازمان های بین المللی حقوق بشر

هیچ کس نباید گمان کند که این دستگاههایی که درست شده است از قبیل سازمانهای بین المللی، سازمانهای حقوق بشر و امثال اینها، برای منافع ملتها قدمی بردارند و هیچ وقت گمان نکنید که مخالفت این سازمانها تاثیری داشته باشد در جنایات اسرائیل و امثال اسرائیل. ۲۵ آذر ۱۳۶۰

لا یظنّن احد ان هذه الموسسات و الاجهزه التی تم تاسیسها من قبیل المنظمات الدولیه و منظمات حقوق الانسان و اذ امثالها تهدف إلی عمل شی‏ءٍ لمصالح الشعوب. و لا تظنوا ابداً ان معارضه هذه الموسسات ستوثر علی جرائم إسرائیل و امثال إسرائیل. ۱۹ صفر ۱۴۰۲

No one should think that such international bodies human rights groups will do anything for nations. Never think that opposition to these organizations can have any effect on the crimes committed by Israel and its like. 16 December 1981

دریافت طرح
اشتراک سازمان های بین المللی حقوق بشر
کلیدواژه:
حقوق بشراسرائیلسازمان ملل