مجامع بین الملل، لفظی است در خدمت قدرت های بزرگ نه در خدمت #مظلومین و #محرومین.مجامع بین الملل، لفظی است در خدمت قدرت های بزرگ نه در خدمت #مظلومین و #محرومین.جایی که دعوی می‌کند محل تمدن بشر است، فرانسه، امروز محل تروریست ها شده استجایی که دعوی می‌کند محل تمدن بشر است، فرانسه، امروز محل تروریست ها شده استآنها با اسم حقوق بشر، بالاترین کسانی هستند که حقوق بشر را پایمال می کنندآنها با اسم حقوق بشر، بالاترین کسانی هستند که حقوق بشر را پایمال می کنند عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی