سازمان های بین المللی حقوق بشرسازمان های بین المللی حقوق بشرسازمانهای دست نشاندهسازمانهای دست نشاندهملاحظه‌ی حقوق بشرملاحظه‌ی حقوق بشرقصاص، قانون واضح اسلامقصاص، قانون واضح اسلامای مغزهای پوسیده! بیدار شویدای مغزهای پوسیده! بیدار شویدمجامع بین الملل، در خدمت قدرت های بزرگ مجامع بین الملل، در خدمت قدرت های بزرگ فرانسه، امروز محل تروریست ها شده استفرانسه، امروز محل تروریست ها شده استبا اسم حقوق بشر، آن را پایمال می کنندبا اسم حقوق بشر، آن را پایمال می کنندجواب امام به پیام تبریک دولت امارات: چه جای تبریک است؟جواب امام به پیام تبریک دولت امارات: چه جای تبریک است؟ عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی