مادران شجاع فرزندان اسلام

مادران شجاع فرزندان اسلام، خاطره جانبازی و رشادت زنان قهرمان را در طول تاریخ زنده کرده‌اند. در چه تاریخی این چنین زنانی را سراغ دارید و در چه کشوری؟ ۲۰ آبان ۱۳۵۷

لقد احیت امهات ابناء الإسلام الباسلات، ذکریات التضحیه و البساله للنساء البطلات علی مرّ التاریخ. ففی ای تاریخ رایتم هکذا نساء و فی ای بلد؟ ۱۰ ذی الحجه ۱۳۹۸

The brave mothers of Islam's children have kept alive the memory of the heroic women's self-sacrifices and bravery throughout the history. In what era or what country can you find such women? November 11, 1978
دریافت طرح
اشتراک مادران شجاع فرزندان اسلام
کلیدواژه:
زناننقش زنان در نهضتشهدا