هنرمندان فرزانه

خون پاک صدها هنرمند فرزانه در جبهه‌های عشق و شهادت و شرف و عزتْ سرمایه زوال ناپذیر آن گونه هنری است که باید، به تناسب عظمت و زیبایی انقلاب اسلامی، همیشه مشام جان زیبا پسندِ طالبانِ جمال حق را معطر کند. ۳۰ شهریور ۱۳۶۷

إن الدماء الطاهره لمئات الفنانین الحکماء، التی اریقت فی جبهات العشق و الشهاده و الشرف و العزه؛ ثروه لاتنضب للفن الذی ینبغی له دائماً و بما یتناسب مع عظمه و جمالیه الثوره الإسلامیه، ان یعطّر مشام ارواح طلاب جمال الحق، العاشقه للجمال. ۹ صفر ۱۴۰۹

The pure blood of hundreds of sagacious artists in the warfronts of love, martyrdom, nobility, and honor is the inexhaustible assets of such an art, which must, in proportion to the dignity and elegance of the Islamic Revolution, always scent the fragrance of the beautiful and admired soul of the seekers of the Truth's Beauty. September 21, 1988

دریافت طرح
اشتراک هنرمندان فرزانه
کلیدواژه:
شهادتانقلاب اسلامی ایرانهنر و هنرمندان