عید ملت ما

عید ملت ما روزی است که ریشه‌های فسادی که امروز در بعض از نقاط ایران هستند از بین بروند، و می‌روند. ۱۱ مهر ۱۳۵۸

إن یوم عید شعبنا هو الیوم الذی تجتث فیه جذور الفساد المتبقیه فی بعض انحاء ایران، و سیتم اجتثاثها إن شاء الله. ۱۱ ذی القعده ۱۳۹۹

The festivity for our nation is the day when the roots of corruption, which exist in some parts of #Iran, are destroyed. 3 October 1979

دریافت طرح
اشتراک عید ملت ما
کلیدواژه:
فسادملت ایرانپیشرفت