فساد، افشا خواهد شدفساد، افشا خواهد شدصدمه به نیروی انسانیصدمه به نیروی انسانیآموزش خرابی و فسادآموزش خرابی و فسادعالِم اگر فاسد بشود...عالِم اگر فاسد بشود...انقلابی‌تر از انقلابیونانقلابی‌تر از انقلابیونعید ملت ماعید ملت ماپوساندن از داخلپوساندن از داخلمسابقه مصرفمسابقه مصرفنقشه این بود که جامعه را فاسد کنندنقشه این بود که جامعه را فاسد کنند فساد صفحه 2