عید ملت ماعید ملت ماپوساندن از داخلپوساندن از داخلمسابقه مصرفمسابقه مصرفنقشه این بود که جامعه را فاسد کنندنقشه این بود که جامعه را فاسد کنندشاخص دولت انقلابی | خادم ملت باشد نه آقای ملتشاخص دولت انقلابی | خادم ملت باشد نه آقای ملتشاخص دولت انقلابی | از اشراف نباشدشاخص دولت انقلابی | از اشراف نباشدعید ملت ما روزی است که ریشه‌های فساد که امروز در بعضی از نقاط ایران هستند از بین بروندعید ملت ما روزی است که ریشه‌های فساد که امروز در بعضی از نقاط ایران هستند از بین بروندتئاتر و سینمای اسلامیتئاتر و سینمای اسلامیاگر این انقلاب به داد ایران نرسیده بود، ایران در سراشیبی محو و فنا واقع شده بود که اصلا اسمش از تاریخ محو باید بشوداگر این انقلاب به داد ایران نرسیده بود، ایران در سراشیبی محو و فنا واقع شده بود که اصلا اسمش از تاریخ محو باید بشود فساد صفحه 2