بصیرت اقتصادی

داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان از ویژگیهای یک مجتهد جامع است. ۳ اسفند ۱۳۶۷

إن امتلاک البصیره و الرویه الاقتصادیه، و الاطّلاع علی کیفیه التعامل مع الاقتصاد العالمی، إن کل هذا یعتبر من خصائص و سمات المجتهد الجامع. ۱۵ رجب ۱۴۰۹

Economic insight and outlook; information on the manner of dealing with the dominant economic system in the world, are among the peculiar features of a competent mujtahid. February 22, 1989

دریافت طرح
اشتراک بصیرت اقتصادی
کلیدواژه:
اقتصادروحانیت