بزرگداشت شهدابزرگداشت شهداملت ما ترس نداردملت ما ترس نداردحوزه و دانشگاه در هم ذوب شوندحوزه و دانشگاه در هم ذوب شوندبسیج دانشجو و طلبه؛ مانع نفوذ اجانب در دانشگاه و حوزهبسیج دانشجو و طلبه؛ مانع نفوذ اجانب در دانشگاه و حوزهمقدسین روحانی‌نمامقدسین روحانی‌نمابرکات جنگبرکات جنگباید روی پای خودمان بایستیمباید روی پای خودمان بایستیمعمل به شعار مرگ بر آمریکاعمل به شعار مرگ بر آمریکاآیات شیطانیآیات شیطانی روحانیت صفحه 2