بسیج دانشجو و طلبه؛ مانع نفوذ اجانب در دانشگاه و حوزهبسیج دانشجو و طلبه؛ مانع نفوذ اجانب در دانشگاه و حوزهمقدسین روحانی‌نمامقدسین روحانی‌نمابرکات جنگبرکات جنگباید روی پای خودمان بایستیمباید روی پای خودمان بایستیمعمل به شعار مرگ بر آمریکاعمل به شعار مرگ بر آمریکاآیات شیطانیآیات شیطانیپیشتازی علمای اسلامپیشتازی علمای اسلاممجاهدات علمی و فرهنگی روحانیتمجاهدات علمی و فرهنگی روحانیتروحانیت راستین اسلام و تشیعروحانیت راستین اسلام و تشیع روحانیت صفحه 2