حماسه‌سازان جاویدحماسه‌سازان جاویدنقش روحانیتنقش روحانیتحکم اعدام شیخحکم اعدام شیخبرای اینکه در قعر جهنم نسوزید...برای اینکه در قعر جهنم نسوزید...تهذیب نفس وعاظتهذیب نفس وعاظرضای خدا در مواعظرضای خدا در مواعظمقدس‌نماها، مجری نقشه‌های نفوذمقدس‌نماها، مجری نقشه‌های نفوذبزرگداشت شهدابزرگداشت شهداملت ما ترس نداردملت ما ترس ندارد روحانیت صفحه 2