اگر شاه به ملت خدمت کرده بود، سقوط نمی‌کرد. لکن خیانت کرد و وقتی که مردم شنیدند رفت، شادی کردنداگر شاه به ملت خدمت کرده بود، سقوط نمی‌کرد. لکن خیانت کرد و وقتی که مردم شنیدند رفت، شادی کردندکراراً گفته ام که روحانی نمای غیرمهذب از ساواکی خطرناکتر استکراراً گفته ام که روحانی نمای غیرمهذب از ساواکی خطرناکتر استجمهوری اسلامی اگر از یک روحانی صدمه ببیند، بیشتر از دیگران مواخذه دارد.جمهوری اسلامی اگر از یک روحانی صدمه ببیند، بیشتر از دیگران مواخذه دارد.جنبش مشروطیت از روحانیون نجف و ایران شروع شد، مردم هم تبعیت کردند و رژیم استبدادی را به مشروطه برگرداندندجنبش مشروطیت از روحانیون نجف و ایران شروع شد، مردم هم تبعیت کردند و رژیم استبدادی را به مشروطه برگرداندندساده زیستی/ وضعتان مناسب شان روحانیت باشدساده زیستی/ وضعتان مناسب شان روحانیت باشدبرنامه دارند بین حوزه و دانشگاه عداوت ایجاد کنندبرنامه دارند بین حوزه و دانشگاه عداوت ایجاد کنندافرادی در حوزه های علمیه علیه انقلاب و اسلام ناب محمدی فعالیت دارندافرادی در حوزه های علمیه علیه انقلاب و اسلام ناب محمدی فعالیت دارندروحانیت متعهد با سرمایه داران زالو صفت سر آشتی نداردروحانیت متعهد با سرمایه داران زالو صفت سر آشتی نداردتاثیر روحانیون در اصلاح یا افساد جامعهتاثیر روحانیون در اصلاح یا افساد جامعه روحانیت صفحه 2