خیانت دوستانخیانت دوستانمغز متفکر اسلامیمغز متفکر اسلامیعالم فاسدعالم فاسدروحانیون متعهدروحانیون متعهدقطب دانشگاه و روحانیتقطب دانشگاه و روحانیترفتن او جامعه روحانیت را سوگوار نمودرفتن او جامعه روحانیت را سوگوار نموداگر شاه به ملت خدمت کرده بود، سقوط نمی‌کرد. لکن خیانت کرد و وقتی که مردم شنیدند رفت، شادی کردنداگر شاه به ملت خدمت کرده بود، سقوط نمی‌کرد. لکن خیانت کرد و وقتی که مردم شنیدند رفت، شادی کردندکراراً گفته ام که روحانی نمای غیرمهذب از ساواکی خطرناکتر استکراراً گفته ام که روحانی نمای غیرمهذب از ساواکی خطرناکتر استمسئولیت خطیر روحانی در قبال جمهوری اسلامیمسئولیت خطیر روحانی در قبال جمهوری اسلامی روحانیت صفحه 2