حمایت روحانیون از محرومین و پابرهنه هاحمایت روحانیون از محرومین و پابرهنه هاروحانیت متعهدروحانیت متعهدپایگاه محکم اسلامپایگاه محکم اسلامشهدای حوزه و روحانیتشهدای حوزه و روحانیتتعهد سرختعهد سرخبصیرت اقتصادیبصیرت اقتصادیبرای اینکه در قعر جهنم نسوزیدبرای اینکه در قعر جهنم نسوزیدخیانت دوستانخیانت دوستانمغز متفکر اسلامیمغز متفکر اسلامی روحانیت صفحه 2